Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5
Základná škola sv. Uršule, Nedbalova 4, 811 01 Bratislava

Charakteristika školy

1.1    Veľkosť školy

ZŠ sv. Uršule je plnoorganizovaná škola so všetkými ročníkmi I. a II. stupňa.  V 1. až 4.ročníku má po dve triedy, v 5.-9. ročníku má len jednu triedu. Školu navštevuje 185 žiakov.

Žiaci na I. stupni (8 tried) majú  vlastnú kmeňovú triedu, v ktorej absolvujú celý výchovno-vzdelávací proces i výchovný program ŠKD.

Žiaci na 2. stupni (5 tried) sú dynamickí. Predmety sa vyučujú v 12 odborných učebniach podľa zamerania.

V škole pracuje 5 oddelení ŠKD so 120 žiakmi I. stupňa. V oddeleniach sú zaradení podľa ročníkov ako uvádza Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v §114 ods.2 . Žiaci 1.A triedy sú v I. oddelení, žiaci 1.B triedy sú v II. oddelení, žiaci 2.A sú v III. oddelení, žiaci 2.B sú v IV. oddelení, žiaci 3.A sú spojení s 3.B v V. oddelení a žiaci 4.A a 4.B sú rozdelení do I. - IV. oddelenia.

V zariadení školského stravovania pri ZŠ sv. Uršule sa stravujú žiaci, študenti i  zamestnanci ZŠ sv. Uršule a Gymnázia sv. Uršule. Zariadenie školského stravovania pri ZŠ sv. Uršule zároveň pripravuje stravu aj pre Materskú školu sv. Uršule.

            Svoje dary, nadanie a talent si môžu žiaci rozvíjať v bohatej rôznorodej krúžkovej činnosti v popoludňajších hodinách, ktorú našim žiakom poskytuje priamo v priestoroch našej školy SZUŠ Osloboditeľská 27, Bratislava, externí vedúci krúžkov i naši pedagógovia.

 

1.2    Charakteristika žiakov

ZŠ je cirkevná, žiaci pochádzajú zväčša z katolíckych rodín, ktorých rodičia majú záujem, aby ich dieťa dostávalo výchovu v katolíckom duchu aj vo výchovno-vzdelávacom procese, aby tak výchovný vplyv rodiny a školy bol zosúladený a tým aj umocnený. Škola je však otvorená aj pre žiakov, ktorí sú iného kresťanského vierovyznania, pričom rodičia akceptujú katolícke výchovno-vyučovacie zameranie školy.

 

1.3    Charakteristika pedagogického zboru

Učitelia majú takmer úplnú pedagogickú a odbornú spôsobilosť a väčšina z nich i dlhoročné skúsenosti a schopnosti z oblasti výchovy a vzdelávania. Hlásia sa ku katolíckemu vierovyznaniu, ktoré si upevňujú účasťou na duchovných obnovách, každoročných duchovných cvičeniach, členstvom v ružencovom bratstve i štúdiom katolíckej literatúry, aby svoje vierovyznanie dokázali uplatňovať vo svojom živote i v  pedagogickej praxi v súlade s kódexom kresťanského pedagóga a charakterom katolíckej školy. Snažia sa uplatňovať nové pedagogické i didaktické postupy vo vyučovaní, zapájajú sa do projektov. Učitelia a výchovní zamestnanci sa vzdelávajú počas roka formou štúdia a školení vo svojich odboroch. Medzi učiteľmi je dôvera a spolupráca, prevláda optimizmus, pozitívna orientácia na prácu. Podporuje sa aktivita a tvorivosť učiteľov. V škole pracujú rehoľné sestry, kňazi, výchovná poradkyňa, školská psychologička, koordinátor prevencie sociálno-patologických javov, koordinátor pre environmentálnu výchovu, koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu. Rehoľné sestry i kňazi, ktorí pôsobia na  škole, odovzdávajú žiakom kresťanský pohľad na výchovu, ktorý považuje celý život za Boží dar. Vyučovanie je organizované podľa  orientácie Katolíckej Cirkvi, jej hlavným cieľom je vychovávať – Kristus je základom výchovnej činnosti. Úlohou výchovného poradcu je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych, ale i sociálnych potrieb žiakov. Úzko spolupracuje s odbornými zamestnancami poradenských zariadení. Školská psychologička zohráva významnú úlohu v poradenstve, prípadne ako facilitátor pri psychologických či osobnostných problémov a riešení výchovných problémov žiakov počas vyučovania. Poslaním koordinátora pre environmentálnu výchovu je posilňovať pozitívny vzťah k  životnému prostrediu a viesť k celistvému chápaniu. Poslaním koordinátora pre prevenciu sociálno-patologických javov je sprostredkovať informácie o zdravom vývine žiakov nielen po telesnej stránke, ale aj duchovnej.

  

1.4    Organizácia prijímacieho konania

Základná škola sv. Uršule prijíma na štúdium žiakov na základe Zápisného listu (pri zápise do 1.ročníka) alebo žiadosti o preradenie žiaka v priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky, ktoré vyplní rodič žiaka.

Prijímame deti z kresťanských katolíckych rodín. Škola je však otvorená aj pre žiakov, ktorí sú iného kresťanského vierovyznania a akceptujú výchovu v katolíckom duchu.

Rodičia týchto detí musia súhlasiť svojím podpisom so ŠkVP, s poslaním a zameraním školy nielen v oblasti rozvoja jazykových kompetencií, s vyučovaním  2 hodín rímskokatolíckeho náboženstva povinne v každom ročníku a s katolíckym programom výchovy v priebehu vyučovania (pozdravenie, modlitba, sv. omše, dôsledné správanie sa v duchu katolíckej morálky u žiakov i u pedagógov - reprezentácia školy aj mimo nej). Podobný súhlas sa vyžaduje aj v prípade preradenia žiaka z inej školy.

 

1.5    Projekty

So štandardnými vyučovacími metódami uplatňujeme alternatívne prvky výučby: 2 hodiny náboženstva týždenne, príprava na 1. sv. prijímanie, príprava na sviatosť birmovania, výučba cudzích jazykov.

V rámci liturgického roka si škola pripomína významné kresťanské sviatky, udalosti, osobnosti. Ranné duchovné zamyslenia bývajú každý pondelok na začiatku vyučovania.

Pre žiakov sú organizované duchovné obnovy pred Vianocami a Veľkou nocou, pre pedagógov raz ročne duchovné cvičenia a duchovné obnovy raz za dva mesiace.

Kultúrne akcie: vianočné akadémie, koncerty, divadelné predstavenia, vystúpenia pri rôznych príležitostiach... Organizujeme LVVK, ŠvP, výlety, exkurzie. V minulých rokoch sme participovali na projekte Socrates Comenius 1 pod názvom S priateľmi po Európe aj so školami v EÚ: s Poľskom, Talianskom a Rumunskom. Od roku 1992 prebieha výmenná spolupráca s Katolíckou školou zo St. Gallenu KKSS vo Švajčiarsku. V súčasnosti sa zameriavame i na spoluprácu so slovenskými uršulínskymi školami a nadväzujeme kontakty s uršulínskymi školami v zahraničí. Naša škola je zapojená do projektu Infovek. V tomto projekte sa majú možnosť učitelia celoživotne vzdelávať, získať zručnosti i rekvalifikovať sa. Podieľame sa na čiastkových projektoch s protidrogovými programami, Červené stužky, spolupráca s verejnými knižnicami, Európa v škole, zdravý životný štýl, Mliečny program, Modrá škola, zamestnanecký program Dobré srdce Nadácie Tatrabanky, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, otvorená škola.

Výsledky svojej činnosti v projektoch prezentujeme výstavkami, nástenkami, na stretnutiach s rodičmi, pracovných stretnutiach, na webovom sídle školy a pod.

Charitatívna činnosť: zbierky pre chudobných a na misie, adopcia na diaľku, Tehlička pre Afriku, Boj proti hladu, návšteva nemocníc...

Zúčastňujeme sa rôznych súťaží v SJL, MAT, FYZ, CHE, DEJ, GEG, RMK, TSV, VYV kde sa snažíme získavať umiestnenie na popredných miestach. Práca ŠKD je zameraná na oblasť športovú, záujmovú, rekreačnú, spoločenskú.

 

1.6    Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

            Vedenie školy sa pravidelne  stretáva s Radou rodičov. Triednych dôverníkov informuje o výchovno-vzdelávacej práci v škole. Štyrikrát ročne sa rodičia a učitelia stretávajú na triednych združeniach v jednotlivých triedach, triedni učitelia vedú aj individuálne pohovory  s rodičmi podľa potreby.

 V školskom roku 2016/17 pokračuje Rada školy vo svojej činnosti. Skladá sa z 11 členov, z toho: 4 členovia – zriaďovateľ, 4 členovia – rada rodičov, 2 pedagogickí zamestnanci a 1 nepedagogický zamestnanec. Neustále sa snažíme budovať vzťah učiteľ – žiak – rodič.

Škola spolupracuje so Súkromnou základnou umeleckou školou, Osloboditeľská 1, Bratislava, ktorá ponúka našim žiakom možnosť navštevovať odbory hudobný (vyučovanie spevu, klavíra, zobcovej flauty, gitary, bubny), odbor výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. Žiaci majú možnosť tak navštevovať hudobný, výtvarný i tanečný odbor priamo v budove svojej školy.

V školskom roku 2012/2013 bola otvorená Materská škola sv. Uršule (MŠSU), ktorá je umiestnená v budove našej školy. Naša škola s ňou úzko spolupracuje pri rôznych aktivitách (sviatok sv. Uršule, sv. Mikuláš,  Deň otvorených dverí, záver školského roka).

 

1.7    Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

Škola má zriadené a využíva tieto učebne: 2 telocvične, školskú kaplnku, odborné učebne pre vyučovanie matematiky a fyziky, chémie, náboženstva, 2 učebne anglického jazyka, učebňu nemeckého jazyka, dejepisu a slovenského jazyka, biológie a  geografie, hudobnej výchovy, občianskej náuky a výtvarnej výchovy, multimediálnu učebňu a chemicko-fyzikálne laboratórium. Pedagógovia vo výchovno-vzdelávacom procese využívajú dataprojektory, notebooky a interaktívnu tabuľu, ktoré má škola k dispozícii.

Tieto odborné učebne, didaktická technika a pomôcky plne umožňujú realizovať učebné osnovy. Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie. Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia. Učitelia majú k dispozícii pre svoju prácu zborovňu, multimediálnu učebňu a niektorí i kabinety.

Na škole sú k dispozícii na chodbách jednotlivých poschodí skrinky, ktoré slúžia žiakom na odkladanie odevov a obuvi a priestory pre hygienu žiakov i učiteľov.

Škola má k dispozícii i dvor so zrekunštruovaným školským ihriskom, preliezky pre ŠKD a Materskú školu. Okolie športového ihriska a preliezok sa plánuje zrekonštruovať v tomto školskom roku.

Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni.

Z hľadiska potrieb žiakov, funkčnosti a zabezpečenia príjemného prostredia má škola v oblasti stavebných úprav ešte tieto priority:

  • oprava ďalšej časti fasády
  • výmena ďalšej časti okien
  • modernizácia jazykovej učebne
  • modernizácia odborných učební
  • úprava školského dvora

 

Popri týchto náročných požiadavkách je nutné zabezpečiť finančné zdroje i na bežné výdavky, energie, dopĺňanie pomôcok i spotrebného materiálu, potrebného na vyučovanie. Nakoľko podľa platných právnych noriem štát poskytuje prostriedky na mzdy, odvody do fondov a prevádzkové náklady vrátane energií, ale nie prostriedky na investície, zostávajú škole tieto zdroje:

zapojenie sa do projektov, umožňujúcich realizáciu opráv budovy
rodičia žiakov podľa svojich sociálnych možností
príjem zo zapožičania priestorov.

 

1.8    Škola ako životný priestor

V priestoroch školy vládne pokojná, skoro rodinná atmosféra. Ku vnútorne pozitívnej klíme prispieva výzdoba školy. Vedenie školy kladie veľký dôraz na estetiku prostredia.

Nakoľko škola má charakter rodinného typu, veľký dôraz sa kladie na osobný prístup každého zamestnanca ku žiakovi, či rodičovi.

V tomto školskom roku chceme opäť obnoviť činnosť aj Žiackeho parlamentu pri ZŠ sv. Uršule, ktorý by mal za úlohu:

1.    Rozvíjať spoluprácu pedagógov a žiakov pri spoločnej činnosti vo svojej škole.

2.    Zvyšovať záujem žiakov o aktivity a činnosť v škole i mimo nej.

3. Pestovať u žiakov pocit čiastočnej zodpovednosti za život v škole a možnosti sebarealizácie.

4. Naučiť sa vystupovať a formulovať svoje myšlienky pred publikom, byť asertívny, vedieť povedať svoj názor  a správne argumentovať.

 

1.9    Podmienky na zaistenie BOZ pri výchove a vzdelávaní

Bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie patria k nevyhnutným podmienkam pre bezproblémový priebeh výchovno-vzdelávacieho

Pravidelne sa konajú poučenia zamestnancov školy a žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v súlade so zákonom 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií.

Žiaci bývajú poučení pravidelne na všetkých predmetoch a na začiatku školského roka. Poučenie býva zaznamenané v triednej dokumentácii. Taktiež sa robí poučenie žiakov na začiatku každej špecifickej činnosti.

Bezpečnosť a ochrana žiakov je zahrnutá aj vo vnútornom poriadku školy pre žiakov.

Nevyhnutnosťou pre uskutočnenie ŠVP je zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia sa, zdravého prostredia učební (tried) a statných priestorov školy podľa platných technických a hygienických noriem – zodpovedajúca svetlosť, teplota, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku.

Vypracovaný rozvrh hodín vyhovuje všetkým týmto podmienkam i novej Vyhláške MŠ o základnej škole.

Dôležitý je vhodný stravovací a pitný režim žiakov (podľa vekových a individuálnych potrieb žiakov a učiteľov). Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi, dostupnosť prvej pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na lekára, či iných špecialistov.

Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole a v okolí a výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí využívaných priestorov a pravidelná bezpečnostná kontrola.


 

webygroup

2080411

Úvodná stránka