Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5
Základná škola sv. Uršule, Nedbalova 4, 811 01 Bratislava

Charakteristika školy

1.1 Veľkosť školy

ZŠ sv.Uršule je plnoorganizovaná škola so všetkými ročníkmi I. a II. stupňa. V ročníkoch 1.2.3.4.6.7.9. má len jednu triedu.
Školu navštevuje 194 žiakov.
Žiaci na I. stupni (4 tried)majú vlastnú kmeňovú triedu, v ktorej absolvujú celý výchovno-vzdelávací proces i výchovný program ŠKD.
Žiaci na 2. stupni(7 tried) sú dynamickí. Predmety sa vyučujú v 17 špecializovaných učebniach podľa zamerania.
V škole pracujú 3 oddelenia ŠKD s 68 žiakmi I. stupňa. V oddeleniach sú zaradení podľa ročníkov ako uvádza Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v §114 ods.2 . Žiaci 2.A triedy sú spojení s 1.A triedou.
V zariadení školského stravovania pri ZŠ sv. Uršule sa stravujú žiaci, študenti i zamestnanci ZŠ sv. Uršule, Gymnázia sv. Uršule.
Svoje dary, nadanie a talent si môžu žiaci rozvíjať v bohatej rôznorodej krúžkovej činnosti v popoludňajších hodinách, ktoré sú našim žiakom poskytované ZUŠ, Chlapčenským bratislavským zborom externými vedúcimi i našimi pedagógmi.

1.2 Charakteristika žiakov
ZŠ je cirkevná, žiaci pochádzajú zväčša z katolíckych rodín, ktorých rodičia majú záujem, aby ich dieťa dostávalo výchovu v katolíckom duchu aj vo výchovno-vzdelávacom procese, aby tak výchovný vplyv rodiny a školy bol zosúladený a tým aj umocnený. Škola je však otvorená aj pre žiakov, ktorí sú iného kresťanského vierovyznania, ale rodičia akceptujú katolícke výchovno-vyučovacie zameranie školy.

1.3 Charakteristika pedagogického zboru
Učitelia majú takmer úplnú pedagogickú a odbornú spôsobilosť a väčšina z nich i dlhoročné skúsenosti a schopnosti z oblasti výchovy a vzdelávania. Hlásia sa ku katolíckemu vierovyznaniu, ktoré si upevňujú účasťou na duchovných obnovách, každoročných duchovných cvičeniach, členstvom v ružencovom bratstve i štúdiom katolíckej literatúry, aby svoje vierovyznanie vládali uplatňovať vo svojom živote a pedagogickej praxi v súlade s kódexom kresťanského pedagóga a charakterom katolíckej školy. Snažia sa uplatňovať nové pedagogické i didaktické postupy vo vyučovaní, zapájajú sa do projektov. Učitelia a výchovní zamestnanci sa vzdelávajú počas roka formou štúdia a školení vo svojich odboroch. Medzi učiteľmi je dôvera a spolupráca, prevláda optimizmus, pozitívna orientácia na prácu. Podporuje sa aktivita a tvorivosť učiteľov. V škole pracujú rehoľné sestry, kňazi, výchovná poradkyňa, koordinátor drogovej prevencie, koordinátor pre environmentálnu výchovu. Rehoľné sestry i kňazi, ktorí vypomáhajú škole, ponúkajú žiakom kresťanský pohľad na výchovu, ktorý považuje celý život za Boží dar. Vyučovanie je organizované podľa orientácie Katolíckej Cirkvi, jej hlavným cieľom je vychovávať – Kristus je základom výchovnej činnosti. Úlohou výchovného poradcu je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych, ale i sociálnych potrieb žiakov. Úzko spolupracuje s odbornými zamestnancami poradenských zariadení. Poslaním koordinátora pre environmentálnu výchovu je posilňovať pozitívny vzťah k životnému prostrediu a viesť k celistvému chápaniu. Poslaním koordinátora pre drogovú prevenciu je sprostredkovať informácie o zdravom vývine žiakov nielen po telesnej stránke, ale aj duchovnej.

 

1.4 Organizácia prijímacieho konania

Základná škola sv. Uršule prijíma na štúdium žiakov na základe Zápisného listu, ktorý vyplní rodič žiaka.
Prijímame deti z kresťanských katolíckych rodín. Škola je však otvorená aj pre žiakov, ktorí sú iného kresťanského vierovyznania a akceptujú výchovu v ekumenickom duchu.
Rodičia týchto detí musia súhlasiť svojím podpisom so ŠkVP, s poslaním a zameraním školy nielen v oblasti rozvoja jazykových kompetencií, ale aj s vyučovaním 2 hodín rímskokatolíckeho náboženstva povinne v každom ročníku. Podobný súhlas sa vyžaduje aj v prípade preradenia žiaka z inej školy.

 

1.5 Dlhodobé projekty

So štandardnými vyučovacími metódami uplatňujeme alternatívne prvky výučby: 2 hodiny náboženstva týždenne, príprava na 1. sv. prijímanie, príprava na sviatosť birmovania, výučba cudzích jazykov.
V rámci cirkevného roka si škola pripomína významné kresťanské sviatky, udalosti, osobnosti. Ranné duchovné zamyslenia bývajú každý pondelok na začiatku vyučovania. Duchovné obnovy pre žiakov pred Vianocami a Veľkou nocou a raz ročne pre učiteľov duchovné cvičenia.
Kultúrne akcie: vianočné akadémie, koncerty, divadelné predstavenia, vystúpenia pri rôznych príležitostiach... Organizujeme LVVK, ŠvP, výlety, exkurzie. V minulých rokoch sme participovali na projekte Socrates Comenius 1 pod názvom S priateľmi po Európe aj so školami v EÚ: s Poľskom, Talianskom a Rumunskom. Od roku 1992 prebieha výmenná spolupráca s Katolíckou školou zo St. Gallenu KKSS vo Švajčiarsku. Naša škola je zapojená do projektu Infovek. V tomto projekte sa majú možnosť učitelia celoživotne vzdelávať, získať zručnosti i rekvalifikovať sa. Podieľame sa na čiastkových projektoch s protidrogovými programami, spolupráca s verejnými knižnicami, Európa v škole, Deň eura – 24. september, zdravý životný štýl, otvorená škola, Škola budúcnosti – inovatívne formy vzdelávania, rozvíjame tvorivosť žiakov, podporujeme samostatnosť a túžbu po sebarealizácii.
Výsledky svojej činnosti v projektoch prezentujeme výstavkami, nástenkami, na stretnutiach s rodičmi, pracovných stretnutiach a pod.
Charitatívna činnosť: zbierka na misie, adopcia na diaľku, starostlivosť o starších spoluobčanov – vystúpenia v domove dôchodcov...
Zúčastňujeme sa na rôznych súťažiach v SJ, M, F, CH, D, Z, NB, TV, VV ..kde sa snažíme získavať umiestnenie na popredných miestach. Práca ŠKD je zameraná na oblasť športovú, záujmovú, rekreačnú, spoločenskú.

 

 

1.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

Vedenie školy sa pravidelne stretáva s Radou rodičov. Triednych dôverníkov informuje o výchovno-vzdelávacej práci v škole. Päťkrát ročne sa rodičia a učitelia stretávajú na triednych združeniach v jednotlivých triedach, triedni učitelia vedú aj individuálne pohovory s rodičmi podľa potreby.
V školskom roku 2009/10 sa vytvorila opäť Rada školy, ktorá sa skladá z 11 členov, z toho: 4 členovia – Zriaďovateľ, 4 členovia – rada rodičov, 2 pedagogickí zamestnanci a 1 nepedagogický zamestnanec. Neustále sa snažíme utvrdzovať vzťah učiteľ – žiak – rodič.
Škola spolupracuje s Bratislavským chlapčenským zborom, poskytuje priestory na vyučovanie spevu a nástroja pre jednotlivých členov zboru,  so Súkromnou základnou umeleckou školou, Osloboditeľská 1, Bratislava, ktorí ponúkajú našim žiakom možnosť navštevovať odbor hudobný ( vyučovanie spevu, klavíra, zobcovej flauty, gitary), odbor výtvarný a literárno-dramatický. Žiaci majú možnosť tak navštevovať hudobný, výtvarný i tanečný odbor pod jednou strechou.

 

 

1.7 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

Škola má zriadené a využíva tieto učebne: 2 telocvične, školskú kaplnku, odborné učebne pre vyučovanie matematiky a fyziky, chémie, 2 učebne anglického jazyka, učebňu nemeckého jazyka, slovenského jazyka, prírodopisu, zemepisu, dejepisu, výpočtovej techniky, hudobnej výchovy, občianskej výchovy a výtvarnej výchovy, technickej učebne a herňu pre ŠKD.
Učebňa technickej výchovy je vybavená dataprojektorom s notebookom pre učiteľa a DVD.
Tieto odborné učebne plne umožňujú realizovať učebné osnovy. Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie. Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia. Učitelia majú k dispozícii zborovňu.
Na škole sú k dispozícii na chodbách jednotlivých poschodí skrinky, ktoré slúžia žiakom na odkladanie odevov a obuvi a priestory pre hygienu žiakov i učiteľov.
Škola má k dispozícii i školské ihrisko, ktoré by potrebovalo obnovu.
Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni. Zdravý pitný režim je zabezpečovaný prístupom k automatu na mlieko.

 

 

1.8 Škola ako životný priestor

V priestoroch školy vládne pokojná, skoro rodinná atmosféra. Ku vnútorne pozitívnej klíme prispieva výzdoba školy. Vedenie školy kladie mimoriadne veľký dôraz na estetiku prostredia .
Nakoľko škola má charakter rodinného typu, veľký dôraz na kladie na osobný prístup každého zamestnanca ku žiakovi, či rodičovi. Všetci si uvedomujú, že rodičia pošlú dieťa do školy, aby získalo dostatočné množstvo vedomostí, ale hlavne, aby bolo pripravené duchovne a aj osobnostne na ďalší život.
V tomto školskom roku sme ustanovili aj Žiacky parlament pri ZŠ sv, Uršule, ktorý bude mať za úlohu:
1. Rozvíjať spoluprácu pedagógov a žiakov pri spoločnej činnosti vo svojej škole.
2. Zvyšovať záujem žiakov o aktivity a činnosť v škole i mimo nej.
3. Pestovať u žiakov pocit čiastočnej zodpovednosti za život v škole a možnosti sebarealizácie.


1.9 Podmienky na zaistenie BOZ pri výchove a vzdelávaní

 

Bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie patria k nevyhnutným podmienkam pre bezproblémový priebeh výchovno-vzdelávacieho
Pravidelne sa koná poučenie zamestnancov školy a žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v súlade so zákonom 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií.
Žiaci bývajú poučení pravidelne na všetkých predmetoch a na začiatku školského roka.
Poučenie býva zaznamenané v triednej dokumentácii. Taktiež sa robí poučenie žiakov na začiatku každej špecifickej činnosti.
Bezpečnosť a ochrana žiakov je zahrnutá aj vo vnútornom poriadku školy pre žiakov.
Nevyhnutnosťou pre uskutočnenie ŠVP je zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia sa, zdravého prostredia učební (tried) a statných priestorov školy podľa platných technických a hygienických noriem – zodpovedajúca svetlosť, teplota, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku.
Vypracovaný rozvrh hodín vyhovuje všetkým týmto podmienkam i novej Vyhláške MŠ o základnej škole.
Dôležitý je vhodný stravovací a pitný režim žiakov (podľa vekových a individuálnych potrieb žiakov a učiteľov). Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi, dostupnosť prvej pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na lekára, či iných špecialistov.
Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a a používanie iných škodlivín v škole a v okolí a výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí využívaných priestorov a pravidelná bezpečnostná kontrola.
Všetci žiaci školy aj zamestnanci školy by mali mať úrazové poistenie.

 

 

 

 

Záver

Zriaďovateľom školy je Provinciát sestier uršulínok. Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme alternatívne prvky výučby. Žiaci majú dvakrát do týždňa hodinu náboženskej výchovy. Vedomie žiakov formujeme prijímaním sviatostí – v 3. ročníku prijatím Sviatosti prvého svätého prijímania, v 9. ročníku prijatím Sviatosti birmovania. Počas cirkevného roka si pripomíname významné kresťanské sviatky, udalosti a osobnosti. Každý pondelok organizujeme pre žiakov ranné duchovné zamyslenia, vo vianočnom a veľkonočnom období duchovné obnovy. Žiaci sa v prvý piatok v mesiaci v kaplnke školy zúčastňujú školských sv. omší o 7.10 h, ktorú má vždy na starosti jedna trieda. Vo štvrtok pred prvým piatkom majú možnosť pristúpiť ku Sviatosti zmierenia. Denne môžu navštíviť sv. omšu v Kostole uršulínok o 6. 30 h.

Podľa reformy školského zákona sa na našej škole od prvej triedy vyučuje cudzí jazyk - anglický - v rozsahu dvoch vyučovycích hodín týždenne. Na druhom stupni sa v šiestom ročníku pridáva nemecký jazyk.
Každoročne realizujeme vyučovací deň vo Viedni v národopisnom alebo v prírodopisnom múzeu.
Spolupracujeme s Katholische Kantons Sekundar Schule v St. Galenne formou vzájomných výmenných pobytov, korešpondenciou medzi žiakmi oboch škôl a inými aktivitami.
V ôsmom ročníku organizujeme pre žiakov lyžiarsky výcvik, každoročne školy v prírode, tradíciou v našej škole sú koncoročné školské výlety a takzvané víkendovky. Počas školského roka v súlade s učebnými plánmi absolvujú naši žiaci rôzne výučbové exkurzie.
Zriaďovateľom školy je Provinciát sestier uršulínok. Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme alternatívne prvky výučby. Žiaci majú dvakrát do týždňa hodinu náboženskej výchovy. Vedomie žiakov formujeme prijímaním sviatostí – v 3. ročníku prijatím Sviatosti prvého svätého prijímania, v 9. ročníku prijatím Sviatosti birmovania. Počas cirkevného roka si pripomíname významné kresťanské sviatky, udalosti a osobnosti. Každý pondelok organizujeme pre žiakov ranné duchovné zamyslenia, vo vianočnom a veľkonočnom období duchovné obnovy. Žiaci sa v prvý piatok v mesiaci v kaplnke školy zúčastňujú školských sv. omší  o 7.10 h, ktorú má vždy na starosti jedna trieda. Vo štvrtok pred prvým piatkom majú možnosť pristúpiť ku Sviatosti zmierenia. Denne môžu navštíviť sv. omšu v Kostole uršulínok o 6. 30 h.

Podľa reformy školského zákona sa na našej škole od prvej triedy vyučuje cudzí jazyk - anglický - v rozsahu dvoch vyučovycích hodín týždenne. Na druhom stupni sa v šiestom ročníku pridáva nemecký jazyk. 
Každoročne realizujeme vyučovací deň vo Viedni v národopisnom alebo v prírodopisnom múzeu.
Spolupracujeme s Katholische Kantons Sekundar Schule v St. Galenne formou vzájomných výmenných pobytov, korešpondenciou medzi žiakmi oboch škôl a inými aktivitami.
V ôsmom ročníku organizujeme pre žiakov lyžiarsky výcvik, každoročne školy v prírode, tradíciou v našej škole sú koncoročné školské výlety a takzvané víkendovky. Počas školského roka v súlade s učebnými plánmi absolvujú naši žiaci rôzne výučbové exkurzie.
 


 

webygroup

865588

Úvodná stránka